Eko sklad je objavil nov javni poziv za dodelitev subvencije za samooskrbne sončne elektrarne. Nepovratne spodbude so namenjene sončnimi elektrarnam s hranilnikom ali brez, ki že obratujejo. Na voljo je 10 milijonov EUR sredstev.

Javi poziv 104SUB-SO22 je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije št. 166/202 in je namenjen individualnim gospodinjskim in malim poslovnim odjemalcem ter za skupnostno samooskrbo gospodinjskih in malih poslovnih odjemalcev.

Višina subvencije

Vlada je konec novembra lani uvrstila samooskrbo v nov Načrt razvojnih programov 2022-2025 in ob tem poudarila, da bodo bolj kot zgolj v sončne elektrarne spodbujali naložbe v sončne elektrarne s hranilniki. Da je temu res tako, je razvidno že iz novega poziva Eko sklada.

Sončna Elektrarna na strehi in hranilnik v notranjosti doma.

Sredstva za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud se zagotavljajo na podlagi Odloka o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe za leti 2022 in 2023. Na voljo je 10 milijonov EUR spodbud.

Višina nepovratne finančne spodbude znaša:

  • 500 EUR za 1 kW inštalirane nazivne električne moči naprave za samooskrbo z električno energijo z baterijskim hranilnikom električne energije, vendar ne več kot 25 % upravičenih stroškov naložbe. Predpisana je tudi minimalna zahtevana kapaciteta shranjevanja (v kWh). Znaša najmanj 0,7 h obratovanja naprave za samooskrbo z električno energijo pri nazivni elek-trični moči (v kW).
  • 50 EUR za 1 kW inštalirane nazivne električne moči naprave za samooskrbo z električno energijo brez baterijskega hranilnika električne energije, vendar ne več kot 25 % upraviče-nih stroškov naložbe.

Upravičeni stroški investicije

Nepovratna spodbuda je v obeh primerih izplačana za največ 80 % vsote priključnih moči odjemnih mest.

Upravičeni stroški naložbe, vključno z DDV, so:

  • nakup naprave za samooskrbo z električno energijo (brez baterijskega hranilnika električne energije),
  • nakup baterijskega hranilnika električne energije,
  • montaža naprave za samooskrbo z električno energijo z baterijskim hranilnikom električne energije ter zagona sistema,
  • montaža naprave za samooskrbo z električno energijo (brez baterijskega hranilnika električne energi-je) ter zagona sistema,
  • stroški pripadajočih električnih inštalacij in opreme.
Soncna Elektrarna na strehi, s pogledom na bliznjo vas.

Kdo je upravičen do subvencij?

Na razpis se lahko prijavijo lastniki sončnih elektrarn s hranilnikom ali brez, ki že obratujejo. Investitorji, ki naložbe še načrtujejo, do sredstev niso upravičeni. Poziv je namreč namenjen gospodinjstvom in malim poslovnim odjemalcem, ki so naprave namestili od vključno 1. marca 2022 dalje, naprave pa morajo ob oddaji vloge za subvencijo že obratovati.

Kot datum izvedbe naložbe se šteje datum opravljene storitve, ki je naveden na računu, iz katerega nedvoumno izhaja, da je naložba v celoti izvedena. Če pa datum opravljene storitve na računu ni naveden, se šteje datum izdaje računa.

Dodatne informacije o subvencijah so na voljo tudi na strani znanega ponudnika sončnih elektrarna.

Categories: AktualnoObjave drugih

Dušanka Spolenak

Energijska terapevtka in svetovalka, izvajalka energijskih terapij na daljavo in individualnih energijskih terapij v živo ter predavateljica na energijskih delavnicah.